දුම්වැටි හා මද්‍යසාර නිවාරණය...

ඔක්තෝබර් 06 2015

පාසල් ළමුන් අතර දුම්කොළ, මද්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබද...

නීති විරෝධි දුම්කොළ නිෂ්පාදන...

සැප්තැම්බර් 23 2015

දුම්කොළ පාලනය පිළිබද අන්තර්ජාතික සම්මුති ලේකම් කාර්යාලය විසින් නීති විරෝධි දුම්කොළ නිෂ්පාදන...

දුම්වැටි හා මද්‍යසාර නිවාරණය...

සැප්තැම්බර් 22 2015

පාසල් ළමුන් අතර දුම්කොළ මද්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබද...

"1948 සේවාව" සදහා වන...

සැප්තැම්බර් 22 2015

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් දුම්කොළ නිවාරණ මැදිරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන දුම්කොළ මද්‍යසාර භාවිතා කරන්නන්,...

දුම්වැටි හා මද්‍යසාර නිවාරණය සම්බන්ධව දීප ව්‍යාප්තව පවත්වනු ලබන, පාසල් ළමුන් දැනුවත් කිරීමේ සහ පෝස්ටර් තරගාවලිය: උතුරුමැද පළාත් තරගය

දුම්වැටි හා...

පාසල් ළමුන් අතර දුම්කොළ, මද්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබද...

නීති විරෝධි දුම්කොළ නිෂ්පාදන වෙළදාම තුරන් කිරීම සදහා කෙටුම්පත් සැකසීම සදහා වූ වැඩමුලුව

නීති විරෝධි...

දුම්කොළ පාලනය පිළිබද අන්තර්ජාතික සම්මුති ලේකම් කාර්යාලය විසින් නීති විරෝධි දුම්කොළ නිෂ්පාදන...

දුම්වැටි හා මද්‍යසාර නිවාරණය සම්බන්ධව දීප ව්‍යාප්තව පවත්වනු ලබන, පාසල් ළමුන් දැනුවත් කිරීමේ සහ පෝස්ටර් තරගාවලිය

දුම්වැටි හා...

පාසල් ළමුන් අතර දුම්කොළ මද්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබද...

"1948 සේවාව" සදහා වන උපදේශනය පිළිබද වැඩමුලුව

"1948 සේවාව"...

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් දුම්කොළ නිවාරණ මැදිරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන දුම්කොළ මද්‍යසාර භාවිතා කරන්නන්,...

මද්‍යසාර නිවාරණ වැඩසටහන - කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය

මද්‍යසාර නිවාරණ...

ශ්‍රී ලංකාව තුල සිදුවන මරණවලින් ආසන්න වශයෙන් 70%  සිදු වන්නේ බෝ නොවන...