දුම්වැටි හා මද්‍යසාර නිවාරණය...

ඔක්තෝබර් 06 2015

පාසල් ළමුන් අතර දුම්කොළ, මද්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබද...

නීති විරෝධි දුම්කොළ නිෂ්පාදන...

සැප්තැම්බර් 23 2015

දුම්කොළ පාලනය පිළිබද අන්තර්ජාතික සම්මුති ලේකම් කාර්යාලය විසින් නීති විරෝධි දුම්කොළ නිෂ්පාදන...

දුම්වැටි හා මද්‍යසාර නිවාරණය...

සැප්තැම්බර් 22 2015

පාසල් ළමුන් අතර දුම්කොළ මද්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබද...

"1948 සේවාව" සදහා වන...

සැප්තැම්බර් 22 2015

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් දුම්කොළ නිවාරණ මැදිරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන දුම්කොළ මද්‍යසාර භාවිතා කරන්නන්,...

{slider පනත්|closed}

මාතෘකාව ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
2006 අංක 27 දරන දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත [ PDF - 59 KB ] [ PDF - 163 KB ] [ PDF - 168 KB ]

{slider ගැසට් සහ රජයේ නිවේදන}

මාතෘකාව ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
2006 අංක 27 දරන දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත - [ අංක 1783-16 ] [ PDF - 90 KB ] [ PDF - 65 KB ] [ PDF - 70 KB ]
2006 අංක 27 දරන දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත - [ අංක 1770-15 ] [ PDF - 301 KB ] [ PDF - 171 KB ] [ PDF - 220 KB ]
2006 අංක 27 දරන දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත - [ අංක 1481-25 ] [ PDF - 19 KB ] - -

{slider දුම්කොළ පාලන පිළිබඳ සම්මුතිය (WHO FCTC)}

මාතෘකාව ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
Who Framework Convention on Tobacco Control [ PDF - 200 KB ] - -

{slider වාර්තා}

මාතෘකාව ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
Report on The Results of The Global Youth Tobacco Survey (GYTS - Repeat), Sri Lanka 2003 [ PDF - 82 KB ] - -

{slider සංඛ්‍යාලේඛන}

මාතෘකාව ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
Sri Lanka Country Facts [ PDF - 88 KB ] - -
Island Wide Statics (ADIC, 2014) [ PDF - 249 KB ] - -

{slider ප්‍රතිපත්ති}

මාතෘකාව ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්ති - [ PDF - 215 KB ]  -

{/sliders}

FaLang translation system by Faboba