பெருந்தோட்ட தரவு சேகரிப்பு அறிக்கை...

13 ஜூலை 2017

புகையிலை மற்றும் மதுபானம் மீதான தேசிய அதிகார சபை மற்றும் பெருந்தோட்ட மனித மேம்பாட்டு நிதியம்...

இலங்கை புகையிலை மற்றும் மதுபானம்...

13 ஜூலை 2017

புகையிலை மதுபானம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நிகழ்வானது பெல்மடுல்லவிலுள்ள இ கங்கண்ட மஹாவித்தியாலயத்தில் 5ம் திகதி...

புகைப்பிடித்தலை நிறுத்துவதற்கான தொலைபேசி(1948) வழியிலான...

13 ஜூலை 2017

  புகைத்தற் பொருட்களின் கொள்வனவு முறைமையின் தற்போதய போக்கானது புகைத்தலை இடைநிறுத்தலானது புகையிலைப் பாவனையை பாவனையை மேலும்...

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நிகழ்ச்சி திட்டம்

06 ஜூலை 2017

இலங்கை தேசிய புகையிலை மற்றும் மதுபானம் மீதான அதிகார சபையினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட போதை ஒழிப்பு...

இலங்கை வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தி;ன்...

06 ஜூலை 2017

“சுகாதாரத்திற்கான மாசற்ற வளி”  என்ற கருப்பொருளில் இலங்கை வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தினால்  உலக புகையிலை ஒழிப்பு...

கலாநிதி. பாலித அபயக்கோன்
தவிசாளர்
கலாநிதி. டி.டி. அபேனாயக்க
பொது முகாமையாளர்

வாரிய உறுப்பினர்கள்

திரு. குமார ஏக்கநாயக்க
உதவிச் செயலாளர்,
இலங்கை நீதிபதி அமைச்சு
திரு. எச்.யு. பிரேமதிலக்க
உதவிச் செயலாளர்,
கல்வி அமைச்சு
கலாநிதி. லட்சுமி சி. சோமதுங்க
பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் (மருத்துவ சேவைகள்)
சுகாதாரம் மற்றும் சுதேச மருத்துவத்துறை அமைச்சு

திரு. எம்.பி பண்டார
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர்
வெகுஜன ஊடக மற்றும் தகவல் அமைச்சு
திரு டி.சி.என்.ஏ. குமாரசிங்க
பணிப்பாளர்  (திட்டம்),
கூட்டுறவு மற்றும் உள்ளக வர்த்தக அமைச்சு
திரு. சுதீர ஜயரத்ன
பணிப்பாளர் (சிறுதொழில்),
இளைஞர் அலுவல்கள் மற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சு

கலாநிதி. நிலங்க சமரசிங்க
தவிசாளர்,
தேசிய ஆபத்தான மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு வாரியம்
திரு. எல்.கே.ஜி. குணவர்தன
ஆணையாளர்,
மதுவரி பொது
திரு. எல்.பி.எஸ்.பி. சதுன்கஹவத்த
சிரேஸ்ட போலீஸ் - இலங்கை

திரு. இந்திர டி சில்வா
முன்னாள்,பொலிஸ் மா அதிபர், இலங்கை
Rev. எல்லே குணவன்ச கலாநிதி . பாலித அபயக்கோன்
தவிசாளர்,
இலங்கை மருத்துவ சங்கம்

   
கலாநிதி. லலித் சந்திரதாஸ    
FaLang translation system by Faboba